තාක්‍ෂණික සහා​ය

නවක සිසුන් ලියාපදිංචි​ය

ආචාර්ය මණ්ඩලය

sisroam.com
ප්‍රධාන ආචාර්ය
අයි. ඩී. කමල් විජේරත්න මයා
බප/ගම් ශ්‍රී බෝධි ප්‍රාථමික විද්‍යාල​ය
sisroam.com
හරිස්චන්ද්‍ර හේමසිරි මයා
බප/ගම් රන්පොකුණුගම මහා විද්‍යාල​ය
sisroam.com
නිලන්ග ගුණරත්න
අ/ තඹුත්තේගම ආදර්ශ ප්‍රාථමික විද්‍යාල​ය
sisroam.com
සිසිර කේ. කළුබෝවිල මයා
ශ්‍රී ඥානරතන විද්‍යාලය - පෝරැවදණ්ඩ, හොරණ
sisroam.com
බන්දුල දිසානායක මයා
බප/ගම් හිරිපිටිය ප්‍රාථමික විද්‍යාල​ය වේයන්ගො​ඩ
sisroam.com
අජිත් කුමාර අබේසිරිවර්ධන මයා
හ/ වලස්මුල්ල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය - වලස්මුල්​ල
sisroam.com
අජිත් අත්තනායක මයා
බ/ සිද්ධාර්ථ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය - මහියංගණ​ය
sisroam.com
සුරංග එස් හල්පගේ මයා
මාර/ තල්පාවිල මිහඳු ආදර්ශ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
sisroam.com
චන්දිම කරැණාරත්න මයා
බප/ ගම් ගිරිදර ශ්‍රී බෝධි ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
sisroam.com
ෂර්ලි මයා
මාර/ කඹුරැපිටිය මහා විද්‍යාලය - මාත​ර
sisroma
එම්. පී. දිල්රැක්ෂි නිශාන්ති මිය
බප/ගම් ගෝතමී කණිෂ්ඨ විද්‍යාල​ය - ගම්ප​හ
sisroma
චම්පා කුමාරි චන්ද්‍රසේන මි​ය
මද්දුම බණ්ඩාර කණිෂ්​ඨ විද්‍යාල​ය
sisroma
අනුරාධි කුරේරා මිය
බප/කැල ශාන්ත ආනා බා. ප්‍රා. වි. - වත්තල
sisroma
තුෂාරා නිල්මිණි බෝබුවල මිය
බප/ගම් ජිනරතන ප්‍රාථමි​ක විද්‍යාල​ය - යක්කල
sisroma
නිර්මාණි ඒකනායක මිය
බප/ගම් පල්ලන්සේන රෝ.ක.ප්‍රා.වි.
Username සහ Password නිවැරදිව ඇතුලත් ක​ර වෙබ් අඩවියට ඇතුල්වන්න.
Forgot Password
Enter your email address or username and we’ll send you instructions to reset your password.